Hva skal gjøres?

Hvorfor? Hvor? Hvordan?

Hvorfor skal det ryddes?

Alvorlig forurensning

Undersøkelser har vist at sjøbunnen i Aspevågen, Steinvågsundet og Volsdalsvågen i Ålesund er alvorlig forurenset. 

Tidligere industrivirksomhet

Det er flere årsaker til den alvorlige forurensningen som er påvist i havneområdet i Ålesund. Kystlinjen i Ålesund – fra Volsdalsvågen til Hessa - har i lang tid vært preget av ulike former for maritime industriaktiviteter som sammen med en rekke andre forurensningskilder som kommunale avløp, brann og byggevirksomhet, miljøgifter i malingsprodukter bla. skipsmaling, har bidratt til at sjøbunnen i havna er sterkt forurenset av en rekke tungmetaller og organiske miljøgifter samt tjærestoffer (PAH) og tributyltinn (TBT). 

Nasjonalt satsningsområde

Det er et nasjonalt satsningsområde å rydde i forurenset sjøbunn. Myndighetene har laget fylkesvise tiltaksplaner for opprydding i 29 områder langs norskekysten. Miljødirektoratet valgte i 2013 ut 17 områder som skulle prioriteres. Ålesund hamneområde går inn som ett av de prioriterte områdene. Se Miljødirektoratets nettside om forurenset sjøbunn og deres animasjonsfilm om sjøbunnsrydding.

Lokale verdier

I Ålesund har vi et spesielt ansvar for at fjordene er trygge og rene. Det er nok å nevne det viktige Borgundfjordfisket. Borgundfjorden har året rundt et stort og viktig potensiale for fiske og er samtidig et viktig rekreasjonsområde.

Tiltaksplan

I 2015 fikk kommunen utarbeidet en tiltaksplan for opprydding av forurensningen. I tiltaksplanen blir det foreslått at i de grunne tiltaksområdene, ned til 15 meter, skal forurensningen fjernes og legges i deponi, mens i dypere tiltaksområder skal forurensningene dekkes til med rene masser.

Miljømål for Renere fjord – Ålesund

I tiltaksplanen er det også utarbeidet miljømål for oppryddingsarbeidet:

  • Sedimentene skal minst oppnå tilstandsklasse III (moderat forurensning)
  • Ny spredning av forurensning skal hindres
  • Sedimentene skal ikke utgjøre en uakseptabel risiko for human helse, økosystemet og det biologiske mangfoldet

Forurensninger på land

Parallelt med oppryddingen i sjø, skal det også gjennomføres saneringer av forurensningskilder i strandsona på land for å hindre at forurensningen sprer seg. Grunneiere har fått pålegg fra Fylkesmannen om at de må undersøke eiendommene sine, og de vil få pålegg om opprydding dersom det blir påvist alvorlig grad av forurensing i grunnen.

Kostnader

Kostnaden for opprydding av de forurensede sedimentene i de fire valgte tiltaksområdene er estimert til 213 millioner kroner. Eksakte kostnader vil en først vite når entrepriser er innhentet.

Stortinget har nedfelt prinsippet om at forurenser skal betale kostnadene ved opprydding. I Aspevågen er årsakene til forurensningene relativt kompliserte, i tillegg er flere av industribedriftene som kan tilskrives forurensningsproblematikken for lengst avviklet. Stortinget har av den grunn sagt at staten skal bidra med en betydelig andel av kostnadene for å få fortgang i oppryddingen.

Undersøkelser

Den alvorlige forurensningssituasjonen i Aspevågen har vært kjent lenge.  Første undersøkelsen ble utført av Norsk institutt for Vannforskning (NIVA) i 1979, og er seinere blitt supplert med vel 50 undersøkelser og overvåkningsprogram.