Nyheter

Følg oppryddingen i Borgundfjorden

Vil sende sedimenter til fjerndeponi

Bystyret foto Marit Brunstad

Torsdag 3. mai behandlet Ålesund bystyre saken om lokalisering av strandkantdeponi og vedtok å sende forurensede sedimentene til fjerndeponi.

Forurensningene i deler av Aspevågen, her under Steinvågsundet og Volsdalsvågen, har vært kjent lenge. Undersøkelser har vist at deler av Ålesund havneområde er av de mest forurensede i landet. Forurensningen representerer en uakseptabel risiko for spredning av miljøgifter fra sedimentene, for økosystemet i vågen og for human helse.

Siden 1979 har en rekke undersøkelser blitt gjennomført. De viser at store deler av området er forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter. Årsaken tilskrives i hovedsak tidligere industri- og havnevirksomhet, samt tidligere avfallshåndtering og avrenning fra kommunale og private avløp. Som ett av de 17 prioriterte havneområdene i Norge har Ålesund kommune fått utarbeidet en tiltaksplan for opprydding i Ålesund havneområde, dvs. Aspevågen, Steinvågsundet og Volsdalsvågen. Prosjektet har fått navnet ”Renere fjord – Ålesund”.

Vedtok å sende til fjerndeponi

Rådmannen hadde i saksutredningen foreslått Gangstøvika, Kvennaneset og Flatholmen som aktuelle lokasjoner. Bystyret gikk i kveld enstemmig inn for formannskapets tilrådning som går ut på at de ønsker primært at forurensning skilles ut og fraktes til et eksisterende og godkjent fjerndeponi. Sekundert i forslaget står det at de vedtar lokalisering for strandkantdeponiet til Kvennaneset vest. Bystyret vektlegger også at de ønsker at miljøhensynet skal veie tyngst i arbeidet med saken videre. For mer informasjon se i saksdokumentene.