Nyheter

Følg oppryddingen i Borgundfjorden

Rambøll valgt til arbeid i Aspevågen

Aspevågen BorgundfjordenÅlesund kommune har inngått kontrakt med Rambøll som rådgivende firma til prosjektet Renere fjord. Prosjektet skal stå for opprydding av forurensede sedementer i Borgundfjorden og Aspevågen.

 - I den fasen prosjektet er i nå er det viktig med god kompetanse innenfor flere fagområder, slik at de beste løsningene blir valgt for livet under vann i Borgundfjorden. Rambøll vil blant annet stå for detaljprosjektering, supplerende kartlegging av miljøforhold, kartlegging av geotekniske forhold og kartlegging av strømforhold, sier prosjektleder for Renere fjord, Sol Slinning i Ålesund kommune.

Nasjonalt satsingsområde

Det er et nasjonalt satsningsområde å rydde i forurenset sjøbunn. Myndighetene har laget fylkesvise tiltaksplaner for opprydding i 29 områder langs norskekysten, og Miljødirektoratet valgte i 2013 ut 17 områder som skulle prioriteres. Ålesund havneområde er ett av de prioriterte områdene.

Hvorfor er sjøbunnen forurenset i Ålesund?

Det er flere årsaker til den alvorlige forurensningen som er påvist i havneområdet i Ålesund. Kystlinjen i Ålesund – fra Volsdalsvågen til Hessa - har i lang tid vært preget av ulike former for maritime industriaktiviteter. I tillegg har en rekke andre forurensningskilder som kommunale avløp, brann og byggevirksomhet, miljøgifter i malingsprodukter bla. skipsmaling, bidratt til at sjøbunnen i havna er sterkt forurenset av en rekke tungmetaller og organiske miljøgifter samt tjærestoffer (PAH) og tributyltinn (TBT).

- Denne type forurensning er først og fremt en trussel mot livet under vann, gjennom akutt påvirkning og gjennom mer langsiktige effekter som forstyrrelser i forplantning og arvestoff. Noen typer forurensning kan føres videre gjennom næringskjedene i havet og kan ende opp i fisk og skalldyr som folk spiser, sier prosjektleder Sol Slinning.

Det er utarbeidet tre miljømål for prosjektet:

  • Sedimentene skal minst oppnå tilstandsklasse III (moderat forurensning).
  • Ny spredning av forurensning skal hindres.
  • Sedimentene skal ikke utgjøre en uakseptabel risiko for human helse, økosystemet og det biologiske mangfoldet.

Forurensningen har vært kjent lenge

Den alvorlige forurensningssituasjonen i Aspevågen har vært kjent lenge. Første undersøkelse ble utført av Norsk institutt for Vannforskning (NIVA) i 1979, og er seinere blitt supplert med flere undersøkelser og overvåkningsprogram.

I 2015 ble det også utarbeidet en tiltaksplan som er utgangspunktet for det videre oppryddingsarbeidet. For å hindre ny spredning av forurensning har det vært gjort et stort arbeid på land langs hele tiltaksområdet.

Videre arbeid

- Det første vi skal gjøre nå er å få en god oversikt over alle gjennomførte undersøkelser, og planlegge undersøkelser for å tette eventuelle kunnskapshull. Det er også viktig å ta en ny vurdering av alle tiltaksområdene og kvalitetssikre mengder som skal mudres, sier prosjektleder Sol Slinning.

Oppdraget Rambøll har fått går i utgangspunktet fra 2021 til 2024.